<
>

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

• • Zakliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 560 (ďalej len „prevádzkovateľ“), v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mail. Uvedené údaje sa budú spracúvať po dobu 5 rokov od ich poskytnutia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na obchod@adm.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
• Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že si ich prečítal.
• Predávajúci: spoločnosť ADM s.r.o., so sídlom Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina,
IČO – 31 561 560, IČ DPH – SK2020445372. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka č. 394/L, oddiel: Sro.
• Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
• Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu ADMSHOP.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

• Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu ADMSHOP.
• Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese obchod@adm.sk, telefonicky na čísle 041-5005 228, alebo faxom 041-5005 229).
• Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.
• Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
• Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

• Každá objednávka musí obsahovať:
• Meno kupujúceho
• Poštovú adresu pre doručenie tovaru
• Telefonické číslo a email
• Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
• Počet kusov z každej položky tovaru
• Dátum vystavenia objednávky
• Spôsob úhrady za tovar
• Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

• Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
• IČO a SK IČ DPH spoločnosti
• Kontaktnú osobu a telefón
• Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

• Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou vopred
Pri prevzatí tovaru: poštovou alebo kuriérnou dobierkou, osobne v hotovosti

• Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
• Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
• V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Pre tovar ktorý má výrobné číslo bude priložený aj záručný list.
• Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode ADMSHOP.
• Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

4. DODACIE PODMIENKY

• Objednaný tovar bude dodaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobný odber).
• Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 3 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
• V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.
• Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.

• Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

• 5,50 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu na dobierku
• 4,50 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu bez dobierky (platba vopred)
• 4,50 EUR pri zaslaní kuriérnou službou na dobierku
• 3,50 EUR pri zaslaní kuriérnou službou bez dobierky (platba vopred)
• 0,00 EUR pri prevzatí tovaru vo firme ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, Žilina

5. VRÁTENIE TOVARU

• Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v zákone č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@adm.sk alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať odborným spôsobom ako je obvykle pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode.
• Prosíme zákazníkov aby rešpektovali, že odskúšanie neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
• Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.
• Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
• Tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť používaný, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, s návodom na použitie, s kópiu dokladu o kúpe tovaru, záručného listu (ak bol dodaný).
• Tovar odporúčame kupujúcim vracať v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava k predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť, za poškodenie tovaru, ktoré vzniknú počas prepravy v dôsledku nedostatočne zabaleného tovaru.
• Vrátený tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.

6. REKLAMÁCIE A SERVIS

• Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.
• Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
• Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať kópiu daňového dokladu (faktúra alebo pokladničný blok), na základe ktorého bol tovar nadobudnutý a záručný list (ak bol dodaný).
• Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom. Pokiaľ možno v originálnom obale, aby sa predišlo poškodeniu tovaru pri preprave.
• Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
• Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
• Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
• Orgán dozoru: SOI, Predmestská 71, 011 79 Žilina, tel.: 041 – 7632 130, mail: za@soi.sk

7. ALTERNATÍVNE ON-LINE RIEŠENIE SPORU

• "Prevádzkovateľ týmto informuje používateľov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči používateľom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môže byť podaná prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže používateľ kontaktovať aj prevádzkovateľa e-mailom."

8. SÚHLAS A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Používateľ odoslaním svojich osobných údajov udeľuje Prevádzkovateľovi (spoločnosť ADM s.r.o.) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých spoločnosti ADM s.r.o. za účelom sprostredkovania obchodných činností so zameraním na analógovú a digitálnu meraciu techniku a za účelom marketingového spracovania a zasielania reklamných informácií tohto zámeru prostredníctvom emailu. Rozsah poskytovaných údajov pre zabezpečenie účelu Prevádzkovateľa na stránke www.admshop.sk je: meno a priezvisko, poštová adresa pre doručenie tovaru, telefónny kontakt, email, IČO, IČ DPH, fakturačná adresa. Používateľ týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a svoj súhlas udelil dobrovoľne a kedykoľvek ho môže bezplatne písomne (prípadne elektronicky cez email) odvolať na adrese Prevádzkovateľa.
• Poskytnuté osobné údaje sa môžu ďalej poskytovať a sprístupňovať príjemcom a tretím osobám len ak to vyžaduje osobitný zákon, pričom sa nezverejňujú, ani neposielajú do tretích krajín. V prípade požiadavky Vám bude poskytnutý ich aktuálny zoznam.
• V prípade požiadavky máte právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať vyššie uvedené osobné údaje preukázala svoju totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje podľa § 15 zákona. Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA § 28 ZÁKONA

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)

POUŽITIE ÚDAJOV

• Pri vyplnení formulárov sú vyžadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek návštevníkov stránok. Prevádzkovateľ okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o zákazníkoch, napr. počas ich návštevy stránok www.admshop.sk sťahovania programov a využívania ostatných služieb poskytovaných na stránkach.

• Všetky údaje, ktoré používateľ poskytne Prevádzkovateľovi, sú spracúvané v zmysle Zákona a nie sú poskytnuté tretím osobám. Používateľ má právo písomne požiadať o poskytnutie informácií, ktoré osobné údaje o ňom Prevádzkovateľ eviduje.

• Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť poskytnuté kontaktné údaje návštevníkov stránok a svojich zákazníkov k zasielaniu informácií potrebných pre využitie produktov, služieb, ako aj na informovanie o iných skutočnostiach.

• Každý návštevník stránok alebo zákazník má právo požiadať o vyradenie zo zoznamov na zasielanie týchto informácií zo strany Prevádzkovateľa.